Privātuma politika

1. Vispārīgi noteikumi

1.1. Šī privātuma politika (turpmāk - Politika) regulē UAB "Danbalt International", kompānijas reģ. nr. 110474962, juridiskā adrese: Biznesa centrs PENTA, Ozo g. 12A, LT-08200, Viļņa, turpmāk tekstā - "Danbalt International", turpmāk kopā saukti "mēs"), personas datu apstrādes principiem un procedūrām un mūsu kopīgi pārvaldītās Tīmekļa vietnes https://danija.lv/ (turpmāk tekstā - "Tīmekļa vietne") darbības noteikumiem un nosacījumiem.

1.2. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai mūsu pakalpojumu lietotāji, interneta vietnes apmeklētāji un citas personas, kuru personas datus mēs apstrādājam, pilnībā uzticētos mūsu pakalpojumiem un būtu pārredzami informēti par to, kā mēs apstrādājam viņu datus. Privātuma politikā Jūs atradīsiet informāciju par to, kā mēs apkopojam un izmantojam (vai vēlamies apkopot un izmantot) Jūsu personas datus.

1.3. Veicot savas darbības, mēs vadāmies pēc šādiem datu apstrādes principiem:

1.3.1. Personas dati attiecībā uz datu subjektu jāapstrādā likumīgi, godprātīgi un pārredzami (likumīguma, godīguma un pārredzamības princips);

1.3.2. Personas dati ir jāvāc konkrētiem, skaidri noteiktiem un likumīgiem nolūkiem, un to turpmāka apstrāde nedrīkst būt nesavienojama ar šiem nolūkiem; turpmāka apstrāde arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos nav uzskatāma par nesavienojamu ar sākotnējiem nolūkiem (mērķa ierobežojuma princips);

1.3.3. Personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstošiem un nepieciešamiem tikai tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti (datu minimizēšanas princips);

1.3.4. Personas datiem jābūt precīziem un, ja nepieciešams, atjauninātiem; jāveic visi pamatotie pasākumi, lai nodrošinātu, ka personas dati, kas nav precīzi attiecībā uz nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti, tiek nekavējoties dzēsti vai izlaboti (precizitātes princips);

1.3.5. Personas dati būtu jāuzglabā veidā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādos personas dati tiek apstrādāti; personas datus var glabāt ilgāku laikposmu, ja personas datus apstrādā vienīgi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos pēc tam, kad ir īstenoti atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi, kas vajadzīgi, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvību (glabāšanas ilguma ierobežojuma princips);

1.3.6. Personas dati ir jāapstrādā tā, lai ar piemērotiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu personas datu pienācīgu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips);

1.3.7. Mēs esam atbildīgi par to, lai nodrošinātu atbilstību iepriekš minētajiem principiem, un mums jāspēj to pierādīt (pārskatatbildības princips).

1.4. Šī politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā - "VDAR"), Latvijas Republikas fizisko personu datu apstrādes likums un citiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktiem. Politikā lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie ir definēti Latvijas Republikas fizisko personu datu apstrādes likums un VDAR.

2. Personas datu vākšana, apstrāde, uzglabāšana

2.1. Ir ļoti svarīgi, lai Jūs uzmanīgi izlasītu šo privātuma politiku, jo, apmeklējot Tīmekļa vietni un izmantojot mūsu pakalpojumus, šī Politika būs tieši piemērojama Jūsu personas datu vākšanai, apstrādei un, politikā paredzētajos gadījumos, nosūtīšanai datu saņēmējiem.

2.2. Ja nepiekrītat šai Politikai un tajā aprakstītajai personas datu apstrādei, lūdzu, neapmeklējiet vietni un/vai neizmantojiet mūsu pakalpojumus.

2.3. Jūs esat atbildīgs par to, lai Jūsu sniegtie dati būtu precīzi, pareizi un pilnīgi. Apzināti nepareizu datu ievadīšana tiek uzskatīta par Datu Politikas pārkāpumu. Ja iesniegtajos datos ir notikušas izmaiņas, jums par to ir mūs jāinformē. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par zaudējumiem, kas jums un/vai trešajām personām nodarīti tādēļ, ka esat norādījis nepareizus un/vai nepilnīgus personas datus vai nepieteicies datu papildināšanai un/vai maiņai pēc to maiņas.

2.4. Personas, kurām mēs varam izpaust Jūsu personas datus, ir aprakstītas pie katras apstrādes darbības.

2.5. Atsevišķos gadījumos mēs varam izpaust Jūsu informāciju citām struktūrām, kas nav norādītās:

2.5.1. Lai izpildītu likumu vai tiesas procesa obligātu prasību (piemēram, pēc tiesas rīkojuma sniegt datus);

2.5.2. Vēloties apstiprināt savas rīcības likumību;

2.5.3. Lai aizsargātu vai nodrošinātu savas tiesības, īpašumu;

2.5.4. Citos gadījumos - ar Jūsu piekrišanu vai pēc Jūsu likumīga pieprasījuma.

3. Personas datu apstrāde amata kandidātu atlasei

3.1. Gadījumā, ja nolemjat sazināties ar Danbalt International, lai piedalītos personāla atlasē un iesniegtu datus, izmantojot Tīmekļa vietni, Danbalt International kā datu pārzinis apstrādās Jūsu kā kandidāta sniegtos personas datus darbā pieņemšanas nolūkos:

3.1.1. Vārds;

3.1.2. Uzvārds;

3.1.3. Telefona numurs;

3.1.4. E-pasta adrese;

3.1.5. Pilsēta, kurā vēlaties strādāt;

3.1.6. Izglītība;

3.1.7. Esošā darba vieta;

3.1.8. Vēlamais darba laiks;

3.1.9. Darba pieredze;

3.1.10. Cita brīvprātīga informācija, kas iekļauta Jūsu CV un/vai citos iesniegtajos dokumentos.

3.2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts .

3.3. Ja Latvijas Republikas tiesību akti nosaka papildu ierobežojumus attiecībā uz to, kādu informāciju par kandidātiem drīkst apstrādāt, Danbalt International nodrošina, ka par jums kā kandidātu tiek apstrādāti tikai atļautie personas dati.

4. E-komercijas veikšana

4.1. Lai sniegtu jums iespēju iepirkties Tīmekļa vietnes tiešsaistes veikalā, šī pakalpojuma sniegšanas nolūkā mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus:

4.1.1. Vārds;

4.1.2. Uzvārds;

4.1.3. Telefona numurs;

4.1.4. E-pasta adrese;

4.1.5. Mājas adrese (ja izvēlēta piegāde ar kurjeru);

4.1.6. Ja nepieciešams, saņēmēja sniegtā papildu informācija par piegādi (piemēram, kāpņu telpu durvju kods).

4.2. E-komercijas nolūkos mēs apstrādājam arī to personu datus, kuras vietnē ir izveidojušas kontu. Šim nolūkam apstrādātie personas dati:

 4.2.1. Vārds;

 4.2.2. Uzvārds;

 4.2.3. E-pasta adrese;

 4.2.4. Parole;

 4.2.5. Adrese;

 4.2.6. Mobilais tālrunis;

 4.2.7. Pasūtījumu vēsture;

 4.2.8. Atgriešanas informāciju.

4.3.Datu apstrādes tiesiskais pamats e-komercijas nolūkos ir VDAR 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts - apstrāde, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts, iegādājoties preces un  ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - pārzina  legitīmās intereses, piemēram, pierādījumu nodrošināšana.

4.4. Maksājumu par Precēm iekasēšanai un Preču piegādei Danbalt International izmanto uzņēmumus (trešās personas), kas sniedz maksājumu iekasēšanas un piegādes pakalpojumus.

5. Lojalitātes programmas organizēšana un ar to saistītā tiešā mārketinga veikšana

5.1. Danbalt International lojalitātes programmas dalībniekiem (DANIJA Klienta kartes īpašniekiem) nodrošina tā saukto "tiešo mārketingu" - e-pasta jaunumus, ielūgumus uz pasākumiem, kā arī informāciju par akcijām un atlaidēm, izmantojot e-pastu un SMS. Attiecīgi, ja esat Danbalt International lojalitātes programmas dalībnieks, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūsu dati var tikt ierakstīti lojalitātes programmas organizēšanas un ar to saistītā tiešā mārketinga veikšanas nolūkā:

5.1.1. Vārds;

5.1.2. Uzvārds;

5.1.3. E-pasta adrese;

5.1.4. Telefona numurs;

5.1.5. Pilsēta;

5.1.6. Dzimšanas datums;

5.1.7. Informācija par iegādātajām precēm, to veidiem, iztērētajām naudas summām.

5.2. Danbalt International izmanto datus tiešā mārketinga nolūkos.

5.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. pants. 1. sadaļas a) apakšpunkts – Jūsu kā lojalitātes programmas dalībnieka piekrišana.

5.4. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu saziņai pa e-pastu un/vai SMS, neietekmējot uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai, taču šajā gadījumā mēs vairs nevarēsim sniegt jums specializētus piedāvājumus un sniegt citu ar lojalitātes programmu saistītu informāciju.

6. Telefona sarunu ierakstīšana

6.1. Uzņēmuma mērķis ir uzlabot telefona pakalpojumu kvalitāti, un tādēļ ir ieviests telefona sarunu ierakstīšanas pakalpojums, t.i., to personu ierakstīšana un ieraksta glabāšana, kuras sazinās ar uzņēmumu pa telefonu.

6.2. Pakalpojums ietver zvana ierakstīšanu un zvana satura glabāšanu 30 dienas, kā arī šo zvanu ierakstu identifikatoru, piemēram, datuma, laika, zvana ilguma un zvana tālruņa numura, glabāšanu.

6.3. Telefonsarunas ierakstīšanas pakalpojumu nodrošina  UAB “Baltnetos komunikacijos“ (turpmāk tekstā - "Pakalpojumu sniedzējs") saskaņā ar pakalpojumu līgumu, kas ietver konfidencialitātes prasības un parakstītu personas datu apstrādes līgumu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasībām.

6.4. Personas dati tiek iegūti tieši no datu subjekta – zvanītāja. Klients tiek identificēts, pieprasot pasūtījuma numuru. Intervijas var ietvert papildu datu vākšanu:

6.4.1. Vārds;

6.4.2. Uzvārds;

6.4.3. Telefona numurs;

6.4.4. Elektroniskā pasta adrese;

6.4.5.  Adrese;

6.4.6. Darbinieka vārds un amats (ja nepieciešams).

Šo datu vākšanas mērķis ir uzņēmuma likumīgās interesēs un lai atrisinātu problēmu un/vai atbildētu uz klienta jautājumu.  Datu apstrādes tiesiskais ir VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts -  pārziņa leģitīmās intereses.

6.5. Par Uzņēmumā veikto telefonsarunu ierakstu personas tiek informētas ar šādu ziņu: ”Kvalitātes nolūkos saruna tiks ierakstīta. Ieraksts tiks dzēsts 30 dienu laikā. Ja piekrītat, lūdzu, uzgaidiet."

7. Personas datu glabāšanas kārtība un termiņi

7.1. Apstrādājot un uzglabājot Jūsu personas datus, mēs īstenojam organizatoriskus un tehniskos pasākumus, kas nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī pret jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

7.2. Mēs piemērojam dažādus glabāšanas periodus atkarībā no nolūka, kādam tiek apstrādāti Jūsu personas dati.

7.3. Mēs piemērojam šādus personas datu glabāšanas termiņus:

 

1 Nr.

Personas datu apstrādes mērķis

Uzglabāšanas termiņš

1.1.

Darba kandidātu atlase

Ar kandidāta piekrišanu vai pēc kandidāta pieprasījuma - vienu gadu pēc datu saņemšanas. Pretējā gadījumā – līdz brīdim, kad beidzas vakance.

1.2.

E-komercijas veikšana

Danbalt International - reģistrēto lietotāju dati tiek glabāti 3 gadus pēc pēdējā Tīmekļa vietnes apmeklējuma. Dati par citiem pircējiem tiek glabāti 3 gadus pēc pēdējā pirkuma.

1.3.

Lojalitātes programmas organizēšana un ar to saistītā tiešā mārketinga veikšana

Līdz lojalitātes programmas beigām.

1.4.

Preču atgriešanas pieprasījumi

10 gadus kopā ar veikala arhivētajiem dokumentiem.

1.5.

Sarunu ieraksti

Līdz 30 dienām.

1.6.

Loterijas un citi konkursi

3 gadi.

 

7.4. Iepriekš norādītajos uzglabāšanas termiņos var tikt noteikti izņēmumi, ja šādas atkāpes nepārkāpj Jūsu kā datu subjekta tiesības, atbilst likumdošanas prasībām un ir atbilstoši dokumentētas.

7.5. Gadījumā, ja noteikti Jūsu personas dati būs nepieciešami, lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, mēs tos uzglabāsim tiktāl, cik tie ir nepieciešami šādu mērķu sasniegšanai saskaņā ar tiesas, administratīvo vai ārpustiesas procesiem.

8. Jūsu tiesības

8.1. Jums ir tiesības jebkurā laikā pēc pieprasījuma piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam, un zināt, kā tie tiek apstrādāti, pieprasīt labot nepareizus, nepilnīgus vai neprecīzus personas datus, pieprasīt apturēt savu personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja dati tiek apstrādāti veidā, kas neatbilst tiesību aktu prasībām, un/vai pieprasīt dzēst savus personas datus "tiesības tikt aizmirstam".

8.2. Ciktāl personas datu apstrāde ir balstīta uz piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot uz piekrišanu balstītas datu apstrādes likumību līdz piekrišanas atsaukšanai.

8.3. Jūs varat īstenot savas tiesības, iesniedzot rakstisku pieprasījumu uz Danbalt International e-pastu info@danija.lv vai sūtot pieprasījumu pa pastu uz Verslo centras PENTA, Ozo g.. 12A, LT-08200, Viļņa, vai tieši ierodoties norādītajā adresē.

8.4. Iesniedzot pieprasījumu, jums ir jāapliecina sava identitāte šādos veidos: 1) ja pieprasījums tiek iesniegts tieši ierodoties Danbalt International - uzrādīt personas identitāti apliecinošu dokumentu vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu kopiju; 2) ja pieprasījums iesniegts pa pastu vai e-pastu, iesniegt Jūs identificējošus datus; 3) ja pieteikums iesniegts ar pārstāvja starpniecību - iesniedz Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātu personu apliecinoša dokumenta kopiju, pievienojot pārstāvniecību apliecinošu dokumentu (vai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā apstiprinātas pilnvaras kopiju).

8.5. Pēc Jūsu rakstiska pieprasījuma saņemšanas Danbalt International 30 kalendāro dienu laikā no Jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas rakstiski (tostarp elektroniski) sniedz jums pieprasītos datus vai norāda atteikuma iemeslus izpildīt Jūsu pieprasījumu.

9. Kontaktinformācija un sūdzību iesniegšana

9.1. Ja jums ir kādi jautājumi par personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@danija.lv.

9.2. Ja neesat apmierināts ar mūsu atbildi vai uzskatāt, ka mēs neapstrādājam Jūsu datus saskaņā ar tiesību aktu prasībām, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai kā uzraudzības iestādei.

10. Personas datu apstrāde, ko veic trešās personas

10.1. Izmantojot trešo pušu pakalpojumus, piemēram, apmeklējot mūsu “Facebook” kontu, var tikt piemēroti trešo pušu noteikumi. Piemēram, “Facebook” piemēro datu politiku visiem saviem lietotājiem un apmeklētājiem. Tādēļ, izmantojot šādu trešo personu pakalpojumus, ieteicams iepazīties ar to piemērotajiem noteikumiem.

11. Īpašu kategoriju datu apstrāde

11.1. Mēs nevācam īpašu kategoriju datus, piemēram, politiskos uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, rasi vai etnisko izcelsmi, ģenētiskos datus, biometriskos datus, veselības datus vai datus, kas saistīti ar seksuālo orientāciju.

Lūdzu, nesniedziet mums īpašu kategoriju datus un sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, ja uzskatāt, ka šāda informācija varētu būt mūsu rīcībā. Mēs paturam tiesības nekavējoties dzēst jebkādu informāciju, kas, mūsuprāt, var saturēt īpašas kategorijas datus.

12. Personas datu apstrāde, organizējot spēles, akcijas, konkursus

12.1. Personas datu apstrāde saistībā ar spēlēm, akcijām, konkursiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai administrētu mūsu vai mūsu piegādātāju organizētās un vadītās spēles, akcijas un/vai konkursus, ja esat izteicis vēlmi tajos piedalīties. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai noteiktu un paziņotu uzvarētāju un piešķirtu balvas. Ja vēlaties piedalīties spēlē un/vai konkursā, jums ir jānorāda mums savi personas dati. Ja nesniegsiet savu informāciju, Jūs nevarēsiet piedalīties spēlē un/vai konkursos. Ja Jūs uzvarēsiet, mēs nevarēsim jums piešķirt balvu. Piešķirot balvu, tiks pārbaudīta Jūsu identitāte. Likumā noteiktajos gadījumos mums būs pienākums informēt par balvu kompetentās iestādes (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestu).

12.2 Spēlēs var piedalīties visas fiziskas personas, kas ir vismaz 18 gadus vecas.

12.3 Ja balvas ieguvējs neatbild uz saņemto e-pastu vai uz citiem informācijas nosūtīšanas veidiem par laimēto balvu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc laimesta paziņošanas, vai noteiktajos termiņos neizmanto tiesības uz balvu, uzvarētājs zaudē tiesības uz laimestu.

Datu apstrādes tiesiskais ir VDAR 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts -  pārziņa leģitīmās intereses, piemēram, loterijas, akcijas vai konkursu nodrošināšana.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Ar šo Politiku saistītās tiesiskās attiecības regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

13.2. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, tostarp par zaudējumiem, kas radušies Tīmekļa vietnes lietošanas pārtraukumu dēļ, par datu zudumiem vai bojājumiem, kas radušies Jūsu vai trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ, tostarp par nepareizu datu ievadīšanu, citām kļūdām, tīšu bojājumu vai citu Tīmekļa vietnes ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs arī neesam atbildīgi par jebkādiem piekļuves pārtraukumiem un/vai Tīmekļa vietnes lietošanas pārtraukumiem un/vai jebkādu kaitējumu, ko izraisījuši šādi pārtraukumi un/vai kaitējumu, ko izraisījusi ar mums, jums vai citiem datu subjektiem nesaistītu trešo personu darbība vai bezdarbība, tostarp elektroenerģijas padeves traucējumi, interneta piekļuves traucējumi utt.

13.3. Šī Politika tiek pārskatīta un, ja nepieciešams, atjaunināta vismaz reizi divos gados. Politikas grozījumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas Tīmekļa vietnē.

13.4. Ja izmantojat Tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus pēc Politikas atjaunināšanas, mēs pieņemsim, ka Jūs neiebilstat un ka Jūs esat informēts par veiktajām izmaiņām.

Pēdējā atjaunināšana: 28-12-2023